ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน<br> ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน<br> ประจำปีงบประมาณ 2564

3688

16 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ถอดบทเรียนการจัดการขยะชุมชนบ้านพงกูวาหมู่ที่4

ถอดบทเรียนการจัดการขยะชุมชนบ้านพงกูวาหมู่ที่4

3869

15 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนา<br>ผู้สูงอายุในชุมชน (ศพอส.)

โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนา<br>ผู้สูงอายุในชุมชน (ศพอส.)

3892

10 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2564

3890

8 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ชุมชนท่องเที่ยวยะรัง

ชุมชนท่องเที่ยวยะรัง

4100

8 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่<br> 2564 (7วันอันตราย)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่<br> 2564 (7วันอันตราย)

3872

31 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษา<br>ดูงานจาก ศอ.บน. และข้าราชการใหม่ทุกสังกัดภายใน<br> 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษา<br>ดูงานจาก ศอ.บน. และข้าราชการใหม่ทุกสังกัดภายใน<br> 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3911

24 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวัยเรียนวัยใสห่างไกลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โครงการวัยเรียนวัยใสห่างไกลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

3859

18 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ ๖ ธ.ค.๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. กิจกรรม Run For  Yateem  season 2

วันที่ ๖ ธ.ค.๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. กิจกรรม Run For Yateem season 2

3865

7 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกประจำปีงบประมาณ 2564

3828

7 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมคุณค่าและสร้างสุขแก่ผู้สูงวัยตำบลยะรัง

โครงการส่งเสริมคุณค่าและสร้างสุขแก่ผู้สูงวัยตำบลยะรัง

3967

30 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ตำบลยะรัง

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ตำบลยะรัง

3775

23 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
สภาเด็กและเยาวชนตำบลยะรัง

สภาเด็กและเยาวชนตำบลยะรัง

3611

7 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

3589

6 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาพระราชทาน

โครงการจิตอาสาพระราชทาน

3556

16 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
 รองผู้ว่าราชการปัตตานี ได้ไปเยี่ยมชมโบราณสถานบ้านชาเล ะ

รองผู้ว่าราชการปัตตานี ได้ไปเยี่ยมชมโบราณสถานบ้านชาเล ะ

3637

2 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
 รองผู้ว่าราชการปัตตานี ได้ไปเยี่ยมชมโบราณสถานบ้านชาเล ะ

รองผู้ว่าราชการปัตตานี ได้ไปเยี่ยมชมโบราณสถานบ้านชาเล ะ

3208

2 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน

3578

31 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์

โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์

3666

23 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกำปงตักวา

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกำปงตักวา

3250

10 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...