ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2564
3891
8 มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
......
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
ภายใต้การบริหารของนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)
ร่วมกับสมาชิกสภาอบต.ยะรัง,ครูตาดีกาและพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ยะรังได้ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม พ.ศ.2564
วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ทีมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดภูมิคุ้มกันสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสันติสุขตลอดไป
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ(เมืองโบราณยะรัง)
หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160