ภาพกิจกรรม
จัดเตรียมสถานที่กักกัน เพื่อควบคุมและสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3527
24 มิถุนายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดเตรียมสถานที่กักกัน เพื่อควบคุมและสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลยะรังอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (LOCAL QUARANTINE) ณ โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านพงสตา หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี