ภาพกิจกรรม
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคม<br>และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี
3619
21 เมษายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
........
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านให้กับ นางสาวกรือซง กาเราะ บ้านเลขที่ 37/5 หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ผู้สูงอายุ ปี 2564 ภายใต้ใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2564