ภาพกิจกรรม
โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันชาติศาสนา <br>พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์
3836
22 มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
......
วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564
อำเภอยะรังร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังและเทสบาลตำบลยะรังได้กำหนดจัดโครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ มิให้ผู้ใดล่วงละเมิด มีการจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งสามารถดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และปฎิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีความรัก ความสามัคคี อยู่ดีมีสุข
โดยมีกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- เคารพธงชาติ
- กล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันของชาติ
-มอบธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา
2.โรงเรียนบ้านกรือเซะ
3. โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน
4. โรงเรียนอนุบาลยะรัง
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา หมุ่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160