* สำนักปลัด
 • นายมูฮำหมัดอัดนันท์ พาลีเขตต์

  นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
  หัวหน้าสำนักปลัด

  null

 • นายมูฮำหมัดอัดนันท์ พาลีเขตต์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  null

 • นายอัลวา ดลล่าเต๊ะ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  null

 • นายมูฮัมมัดฮุสนี เบญจสม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  null

 • นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  null

 • นายชาลี เจ๊ะแว

  พนักงานขับรถ

  null

 • นางสาวฮายาตี สะดียามู

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  null

 • นายมัสรี วาโมง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวซูฮัยลา ดอเลาะ

  ผู้ช่วยนักพััฒนาชุมชน

  null

 • นางสาวสูรียานี ซอแนะ

  พนักงานทั่วไป