ภาพกิจกรรม
ให้การต้อนรับ องคมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติ<br>ภารกิจในพื้นที่อำเภอยะรัง
3710
8 เมษายน 2564

นายอำเภอยะรังร่วมกับนายก อบต.ยะรัง ให้การต้อนรับ องคมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอยะรัง
...................
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอยะรัง โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี,ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับ ณ เมืองโบราณบ้านจาเละ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี