* กองการศึกษาฯ
 • นายมูฮัมมัดฮุสนี เบญจสม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  null

 • นายฟารฮาน สาและ

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัตการ

  null

 • ว่าง

  นักสันทนาการปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • นางสาวยาวียะห์ วาเล็ง

  ครู

  null

 • นางสาวปาตีมาวาตี ปาโห๊ะ

  ครู

  null

 • นางไซน่า แวหะยี

  ครู

  null

 • นางสาวรอบียะห์ สามะ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  null

 • นางสาวนินาปีซะห์ บือโต

  ผู้ช่วยธุรการส่วนศึกษา

  null

 • นางสาวซัยนับ สะดียามู

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (จ้างเหมา)

  null