ภาพกิจกรรม
ถอดบทเรียนการจัดการขยะชุมชนบ้านพงกูวาหมู่ที่4
3870
15 มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
...........................................................................
เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา นายกองค์การบริหารส่งนตำบลยะร้ง มอบหมายให้ นายสาการียา สือนิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง พร้อมด้วย นายอิมรอน หะยีสามะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ,นายไบตุลมาลย์ อาแด ผช.จพง.สาธารณสุข อบต.ยะรัง ลงพื้นที่ #ถอดบทเรียนการจัดการขยะชุมชนบ้านพงกูวาหมู่ที่4 โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการถอดบทเรียนในครั้งนี้ประกอบด้วย
1.ผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม รพ.สต.ยะรัง
2.ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิและคณะ
3.ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
4.เจ้าหน้าที่โบราณสถานบัานจาเละ
5.คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ
6.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
7.ผู้นำศาสนา อีหม่าม คณะกรรมการมัสยิดบ้านปาฮงกูวา
ทั้งนี้ได้ดำเนินการถอดบทเรียน วิเคราะห์ปัญหา จากสถานการณ์จริง ในพื้นที่ ร่วมกันวางแผนและกำหนดเป้าหมายใน #การจัดการขยะชุมชนบ้านพงกูวา โดยอาศัยการขับเคลื่อนกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลยะรัง บ้านพงกูวา เริ่มต้นจากเหล่าผู้นำต่าง ๆ และได้กำหนดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกันอย่างชัดเจน