ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

372

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

371

17 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2567

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2567

371

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2567

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2567

369

11 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีงบประมาณ 2567

368

28 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลยะรัง

โครงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลยะรัง

368

21 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ตามโครงการเปิดบ้านผู้นำ ชวนทำความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ตามโครงการเปิดบ้านผู้นำ ชวนทำความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

367

15 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

373

15 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า สู่วัยชราอย่างมีความสุข(โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง)

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า สู่วัยชราอย่างมีความสุข(โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง)

368

12 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

364

6 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย กิจกรรมถอดบทเรียนความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัยในสถานศึกษาตาดีกา

โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย กิจกรรมถอดบทเรียนความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัยในสถานศึกษาตาดีกา

368

27 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
“โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง”
ประจำปีงบประมาณ 2567

“โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง” ประจำปีงบประมาณ 2567

371

20 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

358

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
บรมเชิงปฏิบัติการแกนนำ ตัวแทนชุมชน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับแมว

บรมเชิงปฏิบัติการแกนนำ ตัวแทนชุมชน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับแมว

364

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในปีงบประมาณ2566 และประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในปีงบประมาณ2566 และประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

23

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2566

364

12 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นิทรรศการการบริหารจัดการขยะ และนวัตกรรมจากขยะในโรงเรียน

นิทรรศการการบริหารจัดการขยะ และนวัตกรรมจากขยะในโรงเรียน

357

12 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชาวยะรัง รักษ์สะอาด  รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการชาวยะรัง รักษ์สะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566

3616

8 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชุมชนสัมพันธ์

โครงการชุมชนสัมพันธ์

3797

8 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชาวยะรัง รักษ์สะอาด 
รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการชาวยะรัง รักษ์สะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566

357

8 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...