ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนา<br>ผู้สูงอายุในชุมชน (ศพอส.)
3893
10 มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
.................
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
ภายใต้การบริหารงานของนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)
ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ยะรังและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลยะรัง(องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)จัดทำโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน (ศพอส.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลยะรังเข้าร่วมจำนวน 63 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.การบรรยายเรื่องการเข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยโดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี
2.การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในวัยผู้สูงอายุ/การออกกำลังกายที่เหมาะสมในวัยผู้สูงอายุ/คุณลักษณะของโภชนาการที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ โดยนายอิมรอน หะยีสามะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3.หลักการออมการทำบัญชีครัวเรือนสร้างความมั่นคงของครัวเรือนโดยใช้แนวทางหลักปัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4.การถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุ (การทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร)