ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินให้แก่คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19
3545
15 กรกฎาคม 2564

ภายใต้การบริหารของนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง) ได้มอบหมายให้นายเอกบดินทร์ จาหลง (ประธานสภาอบต.ยะรัง)และคณะทำงาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินให้แก่คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 จำนวน 1 ราย คนในพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย