ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกต้นไม้ จิตอาสา สร้างป่า <br>รักษ์น้ำ กระจำปีงบประมาณ 2564
3686
4 เมษายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
.......
ภายใต้การอำนวยการของนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ กระจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง เป็นประธานเปิดในโครงการ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมวิ่งรักษ์โลก ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร เริ่มต้นจากเมืองโบราณยะรัง สู่ สะพานสลิงหมู่ที่ 2 บ้านยทอปี
2.กิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์น้ำ
3.กิจกรรมมอบโล่รางวัล สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการขยะดีเด่น อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลยะรัง Zero waste
เพื่อรณรงค์ให้รักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในการตัดไม้ทำลายป่า ตลอดจนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้มีคงามอุดมสมบูรณ์ ต่อไป