ภาพกิจกรรม
โคงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลยะรัง
3607
10 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังภายใต้การบริหารของนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลยะรัง) ได้จัดทำโคงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลยะรัง ในระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลยะรัง (อบต.หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และให้ความรู้เทคนิคในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน เป็น เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล และประชาชนที่สนใจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยมีวิทยากรจากเกษตรอำเภอยะรัง เกษตรผู้มีองค์ความรู้ด้านไม้ผล และหมอดิน มาให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการปลูกไม้ผลมีการฝึกปฏิบัติการตอนกิ่งส้มโอปูโก และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยในโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 โดยการคัดกรองผู้เข้ารับการอบรม และมีการเว้นระยะในระหว่างการอบรม