ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน<br> ประจำปีงบประมาณ 2564
3689
16 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ยะรัง โดยมี นายอดินันท์ วาเยะ รองปลัด อบต.ยะรัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง นายอิมรอน หะยีสามะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และทีมงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ 120 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ ตำบลยะรัง ณ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี