ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่สนับสนุนและมาให้กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ รพสต.ยะรัง ที่ได้มา Swad เชิงรุกให้กับชาวบ้านตำบลยะรัง ในพื้นที่ตำบลยะรัง

ลงพื้นที่สนับสนุนและมาให้กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ รพสต.ยะรัง ที่ได้มา Swad เชิงรุกให้กับชาวบ้านตำบลยะรัง ในพื้นที่ตำบลยะรัง

3574

13 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินให้แก่คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินให้แก่คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

3528

15 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19

มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19

3558

2 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่มอบเงิน แก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

ลงพื้นที่มอบเงิน แก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

3551

28 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
จัดเตรียมสถานที่กักกัน เพื่อควบคุมและสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จัดเตรียมสถานที่กักกัน เพื่อควบคุมและสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3511

24 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โคงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลยะรัง

โคงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลยะรัง

3591

10 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคม<br>และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี

ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคม<br>และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี

3603

21 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
 ให้การต้อนรับ องคมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติ<br>ภารกิจในพื้นที่อำเภอยะรัง

ให้การต้อนรับ องคมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติ<br>ภารกิจในพื้นที่อำเภอยะรัง

3694

8 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกต้นไม้ จิตอาสา สร้างป่า <br>รักษ์น้ำ กระจำปีงบประมาณ 2564

โครงการปลูกต้นไม้ จิตอาสา สร้างป่า <br>รักษ์น้ำ กระจำปีงบประมาณ 2564

3669

4 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันชาติศาสนา <br>พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์

โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันชาติศาสนา <br>พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์

3821

22 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันชาติศาสนา <br>พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์

โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันชาติศาสนา <br>พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์

3709

22 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน<br> ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน<br> ประจำปีงบประมาณ 2564

3683

16 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ถอดบทเรียนการจัดการขยะชุมชนบ้านพงกูวาหมู่ที่4

ถอดบทเรียนการจัดการขยะชุมชนบ้านพงกูวาหมู่ที่4

3863

15 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนา<br>ผู้สูงอายุในชุมชน (ศพอส.)

โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนา<br>ผู้สูงอายุในชุมชน (ศพอส.)

3887

10 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2564

3885

8 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ชุมชนท่องเที่ยวยะรัง

ชุมชนท่องเที่ยวยะรัง

4093

8 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่<br> 2564 (7วันอันตราย)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่<br> 2564 (7วันอันตราย)

3867

31 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษา<br>ดูงานจาก ศอ.บน. และข้าราชการใหม่ทุกสังกัดภายใน<br> 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษา<br>ดูงานจาก ศอ.บน. และข้าราชการใหม่ทุกสังกัดภายใน<br> 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3906

24 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวัยเรียนวัยใสห่างไกลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โครงการวัยเรียนวัยใสห่างไกลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

3853

18 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ ๖ ธ.ค.๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. กิจกรรม Run For  Yateem  season 2

วันที่ ๖ ธ.ค.๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. กิจกรรม Run For Yateem season 2

3860

7 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...