* กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นายอัลวา ดลล่าเต๊ะ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

  null

 • นางสาวแวนะ กาซอ

  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • นายไบตุลมาลย์ อาแด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นายต่วนอับดุลรอนิง นิแลเม๊าะ

  พนักงานทั่วไป (พนักงานกู้ชีพกู้ภัย)

  null

 • นายอับดุลาบา ยาโหงด

  ผู้ช่วยเครื่องจักรกลขนาดกลาง