* กองคลัง
 • นางสาวแวซีดะ แวหะยี

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  null

 • นางสาวหัสนี นิสนิ

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  null

 • นางสาวอัสมา โตะจอง

  เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

  null

 • นางสาวรอกีเยาะ มะหะมัด

  เจ้าพนักงานจัดเก็บปฏิบัติงาน

  null

 • นายซาการียา โต๊ะเฮง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  null

 • นางสาวนูรีซัน มะแซ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

  null

 • นางสาวนูรีซัน ซอแนะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  null

 • นางสาวนูรีดา มูนอมาแนง

  พนักงานจ้างเหมา

  null

 • นางสาวสไอนิง แซมะแซ

  พนักงานจ้างเหมา

  null