ภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน ปี 2565

การประชุมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน ปี 2565

3363

28 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยวยะรัง)

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยวยะรัง)

3383

20 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

3434

8 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ครงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

ครงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

3452

6 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3463

16 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขภาพดี

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขภาพดี

3473

15 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขภาพดี

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขภาพดี

3445

9 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขภาพดี

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขภาพดี

3455

9 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขภาพดี

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขภาพดี

3432

2 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขภาพดี

ครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขภาพดี

3451

1 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566

โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566

3469

30 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลยะรัง ครั้งที่ 1/2566 เรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลยะรัง ครั้งที่ 1/2566 เรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ฯ

3435

12 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
าร่วมเปิดพิธี งานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

าร่วมเปิดพิธี งานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

3451

9 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมอบรมและสาธิตการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในโครงกาการจัดการขยะในครัวเรือน

กิจกรรมอบรมและสาธิตการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในโครงกาการจัดการขยะในครัวเรือน

3458

9 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ ลังกาซุกะ คิปปิ้ง (Langkasuka capping) เพื่อให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ ธุรกิจกาแฟ

โครงการ ลังกาซุกะ คิปปิ้ง (Langkasuka capping) เพื่อให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ ธุรกิจกาแฟ

3449

6 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 เครือข่ายการขับเคลื่อนระบบอาหารตำบลยะรัง นำทีมโดย กลุ่มผักไฮโดรโปรนิกส

เครือข่ายการขับเคลื่อนระบบอาหารตำบลยะรัง นำทีมโดย กลุ่มผักไฮโดรโปรนิกส

3490

5 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
มพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

มพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

3468

29 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
สำรวจปริมาณขยะครัวเรือน

สำรวจปริมาณขยะครัวเรือน

6301

21 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
้เข้าร่วมพิธีรับมอบ       ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดปัตตานี

้เข้าร่วมพิธีรับมอบ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดปัตตานี

6264

9 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวิจัยเรื่อง “สืบสานคุณค่า ผ้าพื้นถิ่น ยะรังวิถี

โครงการวิจัยเรื่อง “สืบสานคุณค่า ผ้าพื้นถิ่น ยะรังวิถี

6273

9 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...