ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกำปงตักวา

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกำปงตักวา

3087

10 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้จัดโครงอาสาสมัครท้องถิ่รักษ์โลก โดยบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในตำบลยะรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้จัดโครงอาสาสมัครท้องถิ่รักษ์โลก โดยบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในตำบลยะรัง

3419

22 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ไปกินเรียนเวียนชมสวนชวนชม ของดีอำเภอยะรัง

ไปกินเรียนเวียนชมสวนชวนชม ของดีอำเภอยะรัง

3466

10 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
การพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

การพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

3334

14 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ส่งมอบสถานที่ท้องถิ่นกักกันตำบลยะรังคืนโรงเรียนอนุบาลยะรัง

ส่งมอบสถานที่ท้องถิ่นกักกันตำบลยะรังคืนโรงเรียนอนุบาลยะรัง

3374

5 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การสหประชาชาติได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญให้เป็นวันสำคัญแห่งชาติ

องค์การสหประชาชาติได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญให้เป็นวันสำคัญแห่งชาติ

3272

3 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กองทุนเด็กกำพร้าและผู้บริจาคโอกาสตำบลยะรังร่วมกับอบต. ยะรังและภาคีเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

กองทุนเด็กกำพร้าและผู้บริจาคโอกาสตำบลยะรังร่วมกับอบต. ยะรังและภาคีเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

3346

19 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3071

10 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓<br>เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน<br>ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>และโรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น

การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓<br>เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน<br>ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>และโรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น

3359

19 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร อบต.ยะรัง<br>ปลัด อบต.ยะรัง และเจ้าหน้าที่<br>ได้ไห้การต้อนรับคณะจาก Isuzu ประเทศไทย และ กก.ผจก หาดใหญ่<br>คุณอนุพาสน์ สุวรรณมงคล กลุ่มอีซูซุ (ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) และคณะ

คณะผู้บริหาร อบต.ยะรัง<br>ปลัด อบต.ยะรัง และเจ้าหน้าที่<br>ได้ไห้การต้อนรับคณะจาก Isuzu ประเทศไทย และ กก.ผจก หาดใหญ่<br>คุณอนุพาสน์ สุวรรณมงคล กลุ่มอีซูซุ (ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) และคณะ

3417

6 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้การจัดการขยะในสถานศึกษาเอกชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้การจัดการขยะในสถานศึกษาเอกชน

3356

10 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างคุณค่า เสริมปัญญาพาสุขสันต์<br>แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง

โครงการเสริมสร้างคุณค่า เสริมปัญญาพาสุขสันต์<br>แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง

3322

9 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมบันทึกข้อตกลงการจัดการขยะตำบลยะรังใต้<br>และโครงการธนาคารชุมชนชุมชนตำบลยะรัง

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงการจัดการขยะตำบลยะรังใต้<br>และโครงการธนาคารชุมชนชุมชนตำบลยะรัง

3282

6 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดการบูรณาการร่วมการป้องกัน<br>และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่<br>ประจำปี ๒๕๖๓

พิธีเปิดการบูรณาการร่วมการป้องกัน<br>และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่<br>ประจำปี ๒๕๖๓

3279

17 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

3301

16 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกต้นไม้

โครงการปลูกต้นไม้

3649

12 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
“โครงการเมาลิดสัมพันธ์” ประจำปีงบประมาณ 2563

“โครงการเมาลิดสัมพันธ์” ประจำปีงบประมาณ 2563

3630

8 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร<br>ประจำปี 2562

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร<br>ประจำปี 2562

3922

30 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสา ปลูกต้นไม้ รักษ์น้ำ<br>ณ บริเวณสระน้ำโต๊ะแปแนะ<br>หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง

โครงการจิตอาสา ปลูกต้นไม้ รักษ์น้ำ<br>ณ บริเวณสระน้ำโต๊ะแปแนะ<br>หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง

3956

30 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
งานต้อนรับสู่ปีฮัจเราะห์ศักราช 1441

งานต้อนรับสู่ปีฮัจเราะห์ศักราช 1441

3925

24 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...