* สมาชิกสภา
 • นายมูฮำมัด สะดียามู

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

  โทร: 064-9485-630

 • นายมาหามะรอซลาม อาเย๊าะแซ

  รองประธานภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

  โทร: 084-7488-855

 • นายมาหามะรีเป็ง ซอแนะ

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

  โทร: 081-7487-676

 • นายมูฮำมัด สะดียามู

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 1

  โทร: 064-9485-630

 • นายมาหามะรีเป็ง ซอแนะ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 2

  โทร: 081-7487-676

 • นายรอซือดี ดอกา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที 3

  โทร: 080-0362-688

 • นายสุกรี แชลี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังหมู่ที่ 4

  โทร: 097-9506-941

 • นายมาหามะรอซลาม อาเย๊าะแซ

  รองประธานภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 5

  โทร: 084-7488-855

 • นายตอเละ ยือลาแป

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังหมูที่ 6

  โทร: 080-860-0586