* หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางสาวแวซีดะ แวหะยี

  ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
  084-747-9966

  null

 • นายมูฮำหมัดอัดนันท์ พาลีเขตต์

  นักทรัพยากรบุคคลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  086-957-8743

  null

 • นางสาวแวซีดะ แวหะยี

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  084-747-9966

  null

 • นางสาวแวซีดะ แวหะยี

  ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองช่าง
  084-747-9966

  null

 • นายอัลวา ดลล่าเต๊ะ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  086-365-1638

  null

 • นายมูฮัมมัดฮุสนี เบญจสม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
  061-1797-211

  null