ภาพกิจกรรม
เมืองโบราณยะรัง ปัตตานี เนื้อที่กว่า 4 พันไร่ กำลังจะได้รับการขุดแต่งให้เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญของชายแดนใต้
349
28 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

นางพาติเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา นำส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ นายอำเภอยะรัง นายอำเภอเมืองปัตตานี วัฒนธรรมจังหวัดหวัดปัตตานี และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการขุดแต่งโบราณสถานเมืองโบราณยะรัง ของสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา

นางพาติเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า เมืองโบราณยะรัง คือมรดกสำคัญของชาติ และเป็นทุนสำคัญของพื้นที่ ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของ และช่วยกันดูแลรักษาให้เกิดความยั่งยืน

ขณะที่นางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา กล่าวว่า กรมศิลปากรได้เข้ามาทำการสำรวจและขุดแต่งบริเวณแห่งนี้ พบว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญว่าบริเวณแห่งนี้เป็นเมืองใหญ่มาก่อน และมีการติดต่อสัมพันธ์กับภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งจีน อินเดีย และอาหรับ โดยมีหลักฐานต่าง ๆ เช่น พระพิมพ์ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องประดับ และหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งต่อไปจะมีการรวบรวมสิ่งของที่ขุดพบ จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในโอกาสต่อไป

ด้านนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยะรัง กล่าวว่า ประชาชนชาวยะรังมีความภาคภูมิใจ ต่อการมีโบราณสถานในพื้นที่ และพร้อมจะเข้ามามีส่วนร่วมกับทางราชการ ในการดูแลและอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชุมชน โดยจัดให้มีการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการสร้างงานสร้างรายได้

ในอนาคตหากการขุดแต่งเกิดความสมบูรณ์และมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น จะทำให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นด้วย