ภาพกิจกรรม
โครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
360
20 กุมภาพันธ์ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

***********************

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายดนุช นาคสง่า นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา นายก อบต.ยะรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างชุมชน เสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน และภาคประชาชนภายในตำบลยะรัง สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานระหว่างชุมชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยมี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมีนายกอบจ.ปัตตานี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี เขต ๓ นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี สมาชิก อบต.ยะรัง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี