ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2567
354
11 มกราคม 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 เวลา10.30-12.00น.

นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา นายกอบต.ยะรัง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย“การขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชนระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง รพสต โรงเรียน มัสยิด และโรงเรียนตาดีกาในเขตพื้นที่ตำบลยะรัง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2567 ณ.อาคารแสดงวัตถุโบราณเมืองจาเละ