ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567
351
7 กุมภาพันธ์ 2567

วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา09.00 น.เป็นต้นไป

นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมที่4 “เสริมสร้างองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา “ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2567 ณ อาคารแสดงวัตถุโบราณ เมืองโบราณบ้านจาเละ โดยมีนายอิมรอน หะยีสามะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากองค์บริหารส่วนตำบลปุยุด เป็นวิทยากร และมีนายอิบรอเฮ็งซอแนะ รองนายกอบต.ยะรัง พร้อมสมาชิกอบต.ยะรัง ร่วมรับฟังการนำเสนอจาก

1. โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

2. โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทนามูลนิธิ

3. โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา

ในเรื่องการจัดการขยะในสถานศึกษา ในพื้นที่ตำบลยะรังและธนาคารขยะ เพื่อพัฒนาการจัดการขยะในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อ