ภาพกิจกรรม
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษา<br>ดูงานจาก ศอ.บน. และข้าราชการใหม่ทุกสังกัดภายใน<br> 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3912
24 ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 25ูู63
เวลา 14.00น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศอ.บน. และข้าราชการใหม่ทุกสังกัดภายใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 170 ชีวิต เพื่อเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาตร์ลังกาสุกะในอดีตที่ทิ้งร่องรอยของเมืองโบราณ ซากหิน เครื่องใช้ภายในครัวเรือน สัญลักษณ์ การใช้ชีวิตของคนสมัยนั้น ตลอดจนเรื่องราวการค้นพบโบราณวัตถุต่างๆในพื้นที่ตำบลยะรัง
ผลการดำเนินงานผ่านไปด้วยดี
ปล.ทีมงานคณะกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลยะรัง/ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง