* คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การจดทะเบียนพาณิชย์
5 มิถุนายน 2565

2022


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การข้อ ข้อมูลข่าวสาร
5 มิถุนายน 2565

2022


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การข้อรับข้อมูลข่าวสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
14 ตุลาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
13 ตุลาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
13 ตุลาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
13 ตุลาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
13 ตุลาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
13 ตุลาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
13 ตุลาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
6 ตุลาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ