* หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
21 เมษายน 2566

2023


ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

เอกสารแนบ
การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
21 เมษายน 2566

2023


การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล

เอกสารแนบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
21 เมษายน 2566

2023


การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เอกสารแนบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
21 เมษายน 2566

2023


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566
19 เมษายน 2566

2023


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
10 มกราคม 2565

2022


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
 

 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 

 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 

 

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
 

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้งขวัญกำลังใจ
 

 

 

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
17 ตุลาคม 2564

2021


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
11 ตุลาคม 2564

2021


หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2564 - 2566
22 เมษายน 2564

2021


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
14 ตุลาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
14 ตุลาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564
6 ตุลาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประเภทภารกิจ)
14 กรกฎาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประเภทภารกิจ) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
8 กรกฎาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8 กรกฎาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจำปี ๒๕63
8 เมษายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจำปี ๒๕63 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ