* รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานสรุปผลข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
21 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
19 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 ได้ที่นี่
ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ฯ ประจำปี 2564
24 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ฯ ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

สรุปจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ 2564
15 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ 2563
5 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ