* การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
21 เมษายน 2566

2023


รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
รายงานดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคน ประจำปีงบประมาณ 2565
8 เมษายน 2565

2022


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 เมษายน 2564

2021


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
1 กรกฎาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
5 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
5 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
5 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ