* คู่มือบริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
23 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน
23 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
23 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
23 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
23 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
23 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
23 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การรับชำระภาษีป้าย
23 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรับชำระภาษีป้าย ได้ที่นี่

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
23 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
23 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
23 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ