* แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
27 กุมภาพันธ์ 2566

2023


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5)
20 มกราคม 2564

2021


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559 – 2563)
1 ตุลาคม 2560

2017


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559 – 2563) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ