* นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2569
1 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
19 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
22 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
22 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
21 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส่วนราชการ
21 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส่วนราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศโอนยาย
17 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศโอนยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการทำงาน
17 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการทำงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
13 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ