ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-07

องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ

จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน 3279 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-13

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียน แบบเรียน ตามโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-29

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (ชนิด ๒ ช่องทาง) สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านสวนนอก โดยวิธีคัดเลือก

2024-05-08

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

จ้างก่อสร้างคู คสล.สายไปทุ่งนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-08

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ

จัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567

2024-05-20

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กว้าง 43 เมตร ยาว 63 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,709 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

2024-05-15

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ปรับพฤติกรรมการใช้รถ ช่วยลดฝุ่น PM ๒.๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-09

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-14

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-30

องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-20

เทศบาลตำบลบางปู

จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายกุโบร์ดาตู ถึง ดินแดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก

2024-05-07

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ

ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคการเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-14

สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโตะปิเยาะ - สนามฟุตบอลเทศบาล บริเวณชุมชนจ๊ะ หมู่ที่ ๑ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลำบลมายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

2024-05-20