ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลยะรัง
22 มกราคม 2567

3490


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนที่ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลยะรังเพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถึชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน