* รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 องคการบริหารสวนตำบลยะรัง
26 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
18 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานในรอบงบประมาณ พ.ศ.2565
27 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานในรอบงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
19 ตุลาคม 2565

0


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ประจำป งบประมาณ ๒๕๖5
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
20 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมิณแผนพัฒนา
11 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและประเมิณแผนพัฒนา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
5 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
15 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ