* การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ขององคการบริหารสวนตำบลยะรัง
28 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ขององคการบริหารสวนตำบลยะรัง
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ขององคการบริหารสวนตำบลยะรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ของ อบต.ยะรัง
2 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ของ อบต.ยะรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570)
17 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านเรื่องศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
16 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านเรื่องศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
14 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ