* ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการ้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
25 มีนาคม 2567

0


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการ้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
 

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินการร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1)
19 เมษายน 2566

0


ผลการดำเนินการร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1) 

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
21 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตาบลยะรัง อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
14 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตาบลยะรัง อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ