* กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ตามราย
21 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ตามราย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒)
14 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
14 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
14 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.สภาตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.สภาตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
2 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
2 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
2 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โ
2 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ฉบับที่ 3
2 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ฉบับที่ 3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ฉบับที่ 3
2 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ฉบับที่ 3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
2 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ
2 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ ฉบับที่2
2 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ฉบับที่2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย แก้ไข้เพิ่มเติม
2 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย แก้ไข้เพิ่มเติม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ