* ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จัดให้บริการ (Walk In) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการประชาชน
30 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี รอบ 6 เดือนหลัง (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึง กันยายน 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2565
27 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี รอบ 6 เดือนหลัง (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึง กันยายน 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการประชาชน
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
12 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
2 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
11 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสิถิติการเข้ารับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริกหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2562
15 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสิถิติการเข้ารับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริกหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ