การจัดการองค์ความรู้ KM
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
31 ธันวาคม 2566

2023


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569

เอกสารแนบ
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
31 ธันวาคม 2566

2023


คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เอกสารแนบ
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
31 ธันวาคม 2566

2023


การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เอกสารแนบ
การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
30 ธันวาคม 2566

2023


https://www.youtube.com/watch?v=dVXMgytwOmw

ระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็วและค้นหาข้อมูลได้โดยง่าย
21 มิถุนายน 2566

2023


ระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็วและค้าหาข้อมูลได้โดยง่าย

อบต.ยะรัง มีการรวบรวมระบบฐานข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทศโนโลยีสานสนเทศของ อบต. สำหรับใช้ในการทำงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

2.ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงานได้เป็นอย่างดี

3.ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี

4.ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ อบต. (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

เอกสารแนบ