* คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
22 เมษายน 2565

2022


คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง

เอกสารแนบ
คู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 เมษายน 2565

2022


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14 ตุลาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
14 ตุลาคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
5 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเกี่ยวกับวินัย
5 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเกี่ยวกับวินัย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพักงานส่วนตำบลยะรัง
5 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพักงานส่วนตำบลยะรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
5 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
9 ตุลาคม 2562

2019


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ