* แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส พ.ศ.2566 - 2570
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566
15 ธันวาคม 2565

2022


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฎิบัติงานการป้องกันทุจริต พ.ศ.2565
12 เมษายน 2565

2022


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔)
24 มิถุนายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔)
2 มกราคม 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ