* แผนอัตรากำลัง
ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล
2 ธันวาคม 2562

2019


ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง เรื่อง บรรจุและแต่่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล
2 ธันวาคม 2562

2019


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง เรื่อง บรรจุและแต่่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล

เอกสารแนบ
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562
14 มิถุนายน 2562

2019


ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบปรมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
19 เมษายน 2559

2016


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบปรมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

เอกสารแนบ