* ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนด้านนักทรัพพยากรบุคคล
ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล
23 มีนาคม 2565

0


ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 073-439111
ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 3 อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : abt.yarang@gmail.comบฟังข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่