ภาพกิจกรรม
โครงการชุมชนสัมพันธ์
3690
8 กันยายน 2566

 
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 
ภายใต้การบริหารของนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังร่วมด้วย 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้ชุมชนผู้นำศาสนา อสม.ตำบลยะรัง และประชาชน ได้จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและทัศนคติต่างๆในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ตำบลยะรังตลอดจนเป็นการพัฒนาสุขภาพพลานามัยของบุคลากรให้เข้มแข็งสมบูรณ์มีน้ำใจเป็นนักกีฬา พร้อมที่จะพัฒนาตำบลยะรังให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 260 คน 
ณ อาคารแสดงวัตถุโบราณยะรัง บ้านจาเละ ม.4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย