ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  * ประวัติตำบล
  * ข้อมูลทั่วไป
  * วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  * โครงสร้างองค์กร
  * นโยบายการบริหาร
  * อำนาจหน้าที่
  * กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  * ข้อมูลการติดต่อ
  * นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * มอบอำนาจ
  * ข้อมูลผู้บริหาร
  * E-Service
  * สายตรงนายก
  *Competency ของแต่ละตำแหน่งในองค์กร
  * นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  * ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนด้านนักทรัพพยากรบุคคล
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนงาน
 
  * แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  * แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  * แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  * แผนการดำเนินงานประจำปี
  * แผนอัตรากำลัง
  * การประเมินผลแผนพัฒนา
  * ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  * คู่มือบริการประชาชน
  ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
  * การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  * แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  * คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  * คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  * ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง การรับรู้สู่ชุมชน
 
  รายงาน
 
  * รายงานทางการคลัง
  * รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  * รายงานการประชุมสภา
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  * รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  * ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  * ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  * การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  * เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  * การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  * การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  * การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  * การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * รายงานผลการสำรวจความบริการพึงพอใจการให้บริการ
  * การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  * รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  * ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  * คณะผู้บริหาร
  * สมาชิกสภา
  * หัวหน้าส่วนราชการ
  * สำนักงานปลัด
  * กองคลัง
  * กองช่าง
  * กองการศึกษาฯ
  * กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง
การรับรู้สู่ชุมชน
อบต.ยะรัง
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ยะรัง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  (ดู : 16)
  ด้วยสำนักงาน คงส่งจังหวัดปัตตานีแจ้งว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดเปิดรับคำขอจัดสรรเงิน ค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 9)
  ให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 13)
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปราแว หมู่ที่3 (ดู : 69)  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ดู : 62)  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนตอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดดารุลฟุรกอน (ดู : 55)  
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
เมืองโบราณยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มัสยิดกลางปัตตานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่องเที่ยวปัตตานี สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมืองโบราณยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ส้มโอปูโกพันธ์แท้>สายพันธ์ทับทิมสยาม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ชุมชนดงต้นหยี มีต้นหยียักษ์กว่า 400 ปี
เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนดงต้นหยี เช่น สบู่สครับ
ลูกหยีกวน น้ำลูกหยี อื่นๆ ตังอยู่บ้านปุลาตะเยาะฆอ
ตำบลระแวง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มีดขวานบินยามานิส หมู่.5 (บ้านตรอซัน)ฺฺ
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ใบมีดเครื่องตัดหญ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด
ลูกหยีทรงเครื่อง
ลูกหยีฉาบทรงเครื่อง
ลูกหยีกวนธรรมชาติ
มังคุดกวน/ลูกหยีคลุก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
   
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
  หนังสือสั่งการ อปท. จ.ปัตตานี
   
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวสู่การขับเคลื่อนสังคมสันติสุข ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกต้นไม้ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 256
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุ จากองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ ผู้นำสร้างได้ให้เริ่มต้นที่ตัวเรา “มาเปลี่ยนชีวิต ก่อนชีวิตจะเปลี่ยน” ซึ่งได้รับงบจาก สสส จัดโดย อบต.ยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสา เคาะประตูบ้าน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะในชุมชน ภายใต้โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลยะรัง ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสา เคาะประตูบ้าน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะในชุมชน ภายใต้โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดังนี้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมคุณค่าและสร้างสุขแก่ผู้สูงวัยตำบลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการมูฮัรร็อมสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรม Yarang Local Games 2022 โดยมีนายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Yarang Local Game 2022 ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ได้ไปตรวจเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจและหารือให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้านตำบลยะรัง ที่ได้รับผลกระทบ ภัยธรรมชาติ เหตุวาตภัย จนบ้านได้รับความเสียหา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฮาลาเกาะฮ์ อัลกุรอาน ระบบกีรออาตี หนุนนำใจ ลด ละ เลิก บุหรี่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะครัวเรือน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน ครั้งที่ 1 การบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง (ครัวเรือน)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ สร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs