ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  สถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 316 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :
ประวัติความเป็นมา
           อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว เดิมชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกกระโถน ถูกค้นพบเมื่อประมาณปี พ.ศ.2475 โดยพระครูศรีรัตนกร
(ท่านศรีแก้ว) อดีตเจ้าอาวาสวัดทรายขาว ท่านได้ชักชวนราษฎรทำการปรับปรุงบริเวณน้ำตกทรายขาว และต่อมาน้ำตกแห่งนี้ได้พัฒนา
มาเป็นลำดับ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี (กรมป่าไม้)
ปี พ.ศ.2530 กรมป่าไม้ให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการสำรวจพื้นที่ และจัดตั้ง ป่าเขาใหญ่ และ ป่าเทือกเขาสันกาลาคีรี เพื่อเตรียมประกาศ
จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ และวิวทิว
ทัศน์ที่สวยงาม เพื่อการศึกษาวิจัย และเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนโดยทั่วไป
           ต่อมาได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ให้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งน้ำตกทรายขาว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2533
และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็น
อุทยานแห่งชาติ
           การดำเนินการสำรวจจัดตั้งได้ผ่านขั้นตอนเตรียมการมาเป็นลำดับ จนคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ
โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้จัดพิมพ์แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเพื่อจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 
แต่ในเดือนมกราคม พ.ศ.2541 ได้มีราษฎรในท้องที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ชุมนุมคัดค้านการประกาศจัดตั้ง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs