ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  * ประวัติตำบล
  * ข้อมูลทั่วไป
  * วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  * โครงสร้างองค์กร
  * นโยบายการบริหาร
  * อำนาจหน้าที่
  * กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  * ข้อมูลการติดต่อ
  * นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * มอบอำนาจ
  * ข้อมูลผู้บริหาร
  * E-Service
  * สายตรงนายก
 
  แผนงาน
 
  * แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  * แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  * แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  * แผนการดำเนินงานประจำปี
  * แผนอัตรากำลัง
  * แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  * การประเมินผลแผนพัฒนา
  * ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  * คู่มือบริการประชาชน
  * การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  * แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  * คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  * ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  * การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  * ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง การรับรู้สู่ชุมชน
 
  รายงาน
 
  * รายงานทางการคลัง
  * รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  * รายงานการประชุมสภา
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  * รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  * ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  * การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  * เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  * การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  * การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  * การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  * การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * รายงานผลการสำรวจความบริการพึงพอใจการให้
  * การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  * รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  * คณะผู้บริหาร
  * สมาชิกสภา
  * หัวหน้าส่วนราชการ
  * สำนักงานปลัด
  * กองคลัง
  * กองช่าง
  * กองการศึกษาฯ
  * กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง
การรับรู้สู่ชุมชน
อบต.ยะรัง
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
ถอดบทเรียนการจัดการขยะชุมชนบ้านพงกูวาหมู่ที่4
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 29 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 15 มีนาคม 2564
รายละเอียดกิจกรรม :
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
...........................................................................
เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา นายกองค์การบริหารส่งนตำบลยะร้ง มอบหมายให้ นายสาการียา สือนิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง พร้อมด้วย นายอิมรอน หะยีสามะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ,นายไบตุลมาลย์ อาแด ผช.จพง.สาธารณสุข อบต.ยะรัง ลงพื้นที่ #ถอดบทเรียนการจัดการขยะชุมชนบ้านพงกูวาหมู่ที่4 โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการถอดบทเรียนในครั้งนี้ประกอบด้วย
1.ผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม รพ.สต.ยะรัง
2.ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิและคณะ
3.ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
4.เจ้าหน้าที่โบราณสถานบัานจาเละ
5.คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ
6.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
7.ผู้นำศาสนา อีหม่าม คณะกรรมการมัสยิดบ้านปาฮงกูวา
ทั้งนี้ได้ดำเนินการถอดบทเรียน วิเคราะห์ปัญหา จากสถานการณ์จริง ในพื้นที่ ร่วมกันวางแผนและกำหนดเป้าหมายใน #การจัดการขยะชุมชนบ้านพงกูวา โดยอาศัยการขับเคลื่อนกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลยะรัง บ้านพงกูวา เริ่มต้นจากเหล่าผู้นำต่าง ๆ และได้กำหนดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกันอย่างชัดเจน

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs